به نام خدا محبت وخنده رویی .........یکی از وسائلی که می تواند ارتباط خوبی را بین افراد بر قرار کند محبت وخوش رویی است در جامعه امروزی وقتی نگاه می کنیم معمولا خنده وحتی لبخند به عنوان ابزاری برای  خوب نشان دادن فرد نسبت به دیگری  تلقی می شود واین می تواند باعث شکو فایی استعدا دها ی خدا دادی در افراد شود در خانه نیز زن وشوهر اگر به این نکته دقت کنند زند گی بهتر  خواهد بود در رفتار رسول خدا وقتی دقت می کنیم این نکته را می بینیم ................ادامه


ادامه مطلب ...