امام عسکری علیه السلام فر مود چه زشت است برای مومن به چیزی دلبستگی پیدا کند که مایه خواری اوست  ./ تحف العقول ص895