درسهای عاشورایی

به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست .................عاشورا درنظر دیگران تاثیر عاشوراوحادثه کربلاوقیام حسین بن علی بر اندیشه مردم حتی غیر مسلمانانداشته خیلی زیاد است یک نمونه /مهاتما گاندی/رهبر استقلال هند/من زندگیامام حسین ان شهید بزرگ اسلام را بدقت خواندموتوجهکافی به صفحات کربلانموده اموبرمن روشن شدکه اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گرددبایستی از سرمشق امام حسین علیه السلام پیروی کند /ادرس ص301          فرهنگ عاشورا/ معلوم میشود وظیفه ما خیلی دشوار استوباید نسبت به قیام امام علیه السلام دقت کنیم ودر عصر غیبت امام زمان علیه السلام یاری خوب برای ایشان باشیم  انشائ الله

/ 0 نظر / 14 بازدید