مراقبت

مراقب شیطان باشید خدا در ایه27 سوره مبارکه اعراف می فرماید زشتیهای اعمال شما جز با لباس تقوا پوشانده نمی شود همان لباسی که در سرشت وفطرت شما وجود دارد پس مبادا شیطان شما را بفریبد واین لباس را از تن شما در اورد ......ادامه دارد  هرکس تا وقتی فریب نخورد در بهشت سعادت است اما هنگامی که فریب خورد خدا او را از ان بیرون می کند /پیشین ص71

/ 0 نظر / 14 بازدید