دعای شریف

دعای شریف ماه رجب 

یامن ارجوه لکل خیر وامن سخطه عند کل شر  ...............

ماه مغفرت وبخشش است وانگار یکبار دیگر به ما فرصت این را دادهاند که خوب زندگی کنیم  وزنگار گناه را از خود مان دور سازیم 

/ 0 نظر / 15 بازدید