غنیمت شمردن فرصت

دعای شریف ماه رجب 

یامن ارجوه لکل خیر وامن سخطه عند کل شر  ...............

ماه مغفرت وبخشش است وانگار یکبار دیگر به ما فرصت این را داده اند که خوب زندگی کنیم  وزنگار گناه را از خود مان دور سازیم  

وبه قول یک بزرگوار  :تا تودستت می رسد کاری بکن                                                                          پیش از ان که از تو نیاید هیچ کار 

/ 0 نظر / 17 بازدید