هوای امروز ما

زمانی بود وقتی از خانه بیرون میرفتیم با نگاه به دوردستها  نعمت های خدایی را بهتر می دیدیم و با حالی خوش به سرکار میرفتیم اما چند صباحی است به خاطر  استفاده نابجا از بعضی وسایل  شرایط فراهم نیست وحتی دیگر پرندگان کمتر دیده می شوند وروزی نیست که اعلام نکنند کودکان وافراد مستعد بیماری تنفسی از خانه ها بیرو ن نیا یند

چه خوب است خودمان دست بکار شویم وخواسته های شخصی را بر امور جامعه برتری نبخشیم وبه امید روزی که همه ما بتوانیم وظیفه خود را در قبال نعمتهای خدا انجام دهیم یکی از زمینه های ناسالم شدن هوا بهره بردن ناصحیح از نعمات الهی است که سوخت یکی از انهاست .

/ 0 نظر / 14 بازدید