دعاویاداوری

پس درود بر محمدوالش بفرست وهر نقصانی در نماز من رخ داده کاملش فرما وبه زودی به من ثبات قدم وتوانایی عنایت کن وسهو مرابه بیداری و غفلتم را به یاد اوری وکسالتم را به نشاط مبدل فرما /بحار الانوار جلد83ص14

/ 0 نظر / 15 بازدید