موعظه

خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست

پس اعتماد بر پنچ روز فانی نیست

گلی است خرم وخندان وتازه وخوشبو

ولیک امید ثباتش چنان که دانی نیست

دل ای رفیق دراین کاروانسرا مبند 

که خانه ساختن ایین کاروانی نیست 

سعدی مواعظ

/ 0 نظر / 14 بازدید